Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a kromě toho je rovněž naší zákonnou povinností. V souladu s čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") Vás tímto informujeme o tom, jakým způsobem bude nakládáno s Vašimi osobními údaji.

Správce: Profimakléřky, s.r.o., IČ: 07699921, Minoritská 473/10 , +420 777 071 370


Kategorie zpracovávaných osobních údajů

  • Adresné a identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo osobního dokladu), kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • Údaje o jiné osobě (adresné a identifikační údaje manžela/manželky v případě SJM, telefonické spojení na manžela/manželku)

Účel zpracovávání Vašich osobních údajů

Správa informací o zájemcích (kupujících) a klientech (prodávajících) v rámci zprostředkování prodeje nemovitostí (včetně elektronicky vyhotovených a archivovaných textových dokumentů (jako je např. korespondence) souvisejících s těmito záležitostmi).

Právní základ

Plnění smlouvy (zprostředkovatelská smlouva) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i příprava smluvní dokumentace při prodeji nemovitostí, včetně Dohody o složení kauce.

Oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. zpracování osobních údajů pro účely vnitřní analýzy v rámci společnosti).

Plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení minimálně po dobu, po kterou nám to ukládají zákonné lhůty pro uchování, nebo dokud neuplynou promlčecí lhůty v souvislosti s potenciálními právními nároky.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje (kategorie možných příjemců)

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty či sděleny, uchováváme a zpracováváme pouze v souvislosti s realizací smlouvy (zprostředkovatelská smlouva). Údaje jsou poskytovány pouze v nejmenším nutném rozsahu, a pokud je to nezbytné pro realizaci smlouvy, pokud to vyplývá z platných právních předpisů nebo pokud existuje oprávněný zájem třetích stran, které se podílí na realizaci daného obchodu.

Možnými příjemci údajů jsou: oddělení společnosti a makléři, kteří se zabývají realizací daného obchodu), třetí strany, které se podílí na realizaci daného obchodu (osoby, které se podle potřeby podílí na realizaci daného obchodu a potenciální smluvní partneři, další makléři, platformy pro zprostředkování, společnosti zabývající se správou nemovitostí, společnosti zabývající se financováním, soukromé a veřejné subjekty, které mohou zveřejňovat nebo shromažďují informace o objektech, pojišťovny);

Poskytovatelé služeb správce (např. daňoví poradci, mzdové účtárny, advokáti) a úřady (správa sociálního zabezpečení, finanční úřad a další úřady), právní zástupci (v souvislosti s prosazováním práv či ochranou před nároky vůči naší společnosti nebo v rámci řízení na úřadech) nebo společnosti, které se jako dodavatelé starají o IT infrastrukturu správce (software, hardware).

Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty k reklamním účelům apod. Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb jsou vázání mlčenlivostí a povinní dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů.

Přenositelnost údajů

Není dán právní základ pro přenositelnost údajů.


K předání údajů příjemci ve třetí zemi (mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci nedochází. Nedochází rovněž ani k automatizovanému rozhodování (profilování) ve smyslu čl. 22 GDPR.

Ze smlouvy ani ze zákona pro Vás nevyplývá povinnost poskytnout Vaše osobní údaje. Tyto údaje jsou však nezbytné k řádné realizaci smluvního vztahu.


Další práva, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz dle čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo vnést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR,
  • právo vznést u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) v souladu s čl. 77 GDPR námitku proti zpracování osobních údajů.

Bližší informace o možnostech uplatnění těchto práv, či o jejich rozsahu, lze nalézt v textu GDPR, jehož české znění je Vám k dispozici zde