Dědické řízení a jeho průběh

11.10.2022

Dědické řízení je neodmyslitelnou součástí procesu, který následuje po úmrtí blízké osoby. Je to poměrně nepříjemná záležitost, která vám dokonce může značně zkomplikovat rodinné vztahy. Abyste předešli nemilým překvapením, přečtěte si, co vás čeká. 

Co je dědické řízení

Dědické, nebo také pozůstalostní řízení je proces, při kterém se rozděluje majetek a případné dluhy zesnulého (zůstavitele). Jeho účelem je potvrdit dědicům, co z pozůstalosti nabyli.

Řízení se zahajuje bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Pozůstalostní řízení vede soudní komisař - notář, kterého pověří projednáním dědictví a provedením úkonů okresní soud podle místa posledního bydliště zesnulého. 

Sami si notáře vybrat nemůžeme. 

Zahájení dědického řízení

Jakmile notář obdrží od soudu pověření a spis, kontaktuje známé možné dědice a sdělí jím, co všechno bude v řízení o pozůstalosti třeba. Jedná se zpravidla o osoby, které se postaraly o pohřeb. Předpokládá se, že měly k zesnulému nejblíže a znají jeho majetkové poměry.

Doba od úmrtí zůstavitele k termínu prvního setkání v rámci předběžného šetření se různí dle vytíženosti soudu a notáře, reálně nebude zpravidla kratší než jeden měsíc, obvykle se bude pohybovat v délce 3-4 měsíců od úmrtí

První schůzka - předběžné šetření

Předběžné šetření je fáze dědického řízení, ve které notář, zjišťuje okruh dědiců a rozsah majetku (aktiva a pasiva dědictví), který má být předmětem dědického řízení. Účelem předběžného šetření je získat základní poznatky o skutečnostech, na nichž závisí další postup řízení o pozůstalosti.

Notář prověřuje stav veškerého majetku a okruh dědiců (osob, které mají právo na pozůstalost). Opatří si úřední cestou výpisy z bank, pojišťoven, penzijních či jiných fondů atd. Ptá se na manželku, děti, rodiče a další rodinné příslušníky nebo spolubydlící osoby zesnulého. Notář se zajímá zejména o to, jestli zesnulý někde nezanechal závěť nebo listinu o vydědění.


Na předběžné řízení si nezapomeňte vzít:

  • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • Dědickou smlouvu, byla-li uzavřena
  • Závěť, která nebyla sepsána u notáře, ale nalezena například doma
  • Jména a adresy všech potenciálních dědiců a data jejich narození
  • Vkladní knížky, podklady k běžným, devizovým a sporožirovým účtům, popř. doklady k jinému finančnímu majetku zemřelého
  • Doklady o členství zemřelého v bytových družstvech
  • Vlastnické listiny k nemovitostem (domy, chaty, byty, garáže, pozemky)
  • Velký technický průkaz od vozidla, které zemřelý vlastnil
  • Doklady či smlouvy o půjčkách, kreditních kartách a dluzích zemřelého
  • Doklady (faktury, účtenky) o výlohách na pohřeb

Dědické právo a možnost odmítnout dědictví

Notář nejprve vyrozumí dědice o jejich dědickém právu a možnosti odmítnout dědictví s poučením o následcích tohoto právního jednání. Každý dědic je oprávněn po smrti zůstavitele dědictví odmítnout výslovným prohlášením vůči soudu (tedy před notářem při projednání dědictví nebo písemným projevem), a  to ve lhůtě do 1 měsíce od doby, kdy byl vyrozuměn o dědickém právu. Pokud je dědictví odmítnuto, hledí se na dědice, jako by dědicem nikdy nenabyl. Dědického práva se také lze zříci předem, a to smlouvou o zřeknutí se dědického práva, která musí být sepsána ještě za života zesnulého formou notářského zápisu.

Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o pozůstalosti vzdát ve prospěch jiného dědice. To znamená, že dědictví jako takové fiktivně nabude, ale v rámci své dispozice se ho vůči jinému dědici vzdá. Vzdání se dědictví bude formálně promítnuto v tom, jak se dědické řízení ukončí - v usnesení o nabytí dědictví.

Zdědit můžete i dluhy!

Pozůstalost tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti. Na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele. 

Dědicům doporučujeme uplatnit tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. Tento právní institut slouží ke zjištění pozůstalostního jmění a určení čisté hodnoty majetku v době smrti. Jeho zásadní význam tkví v tom, že pokud dědic výhradu soupisu uplatní, hradí dluhy jen do výše ceny jím nabytého dědictví. V opačném případě hradí veškeré případné dluhy zemřelého v plném rozsahu.

Kdo dědí

Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto dědické tituly mohou působit i vedle sebe. 

Nejsilnější postavení má dědic ustanovený dědickou smlouvou. Má přednost jak před dědicem ze závěti, tak ze zákona. Druhým nejsilnějším dědickým titulem je závět. Závětní dědic má tedy přednost před zákonným dědicem.

Zůstavitel může na základě dědické smlouvy nebo závěti rozhodnout o svém majetku v zásadě libovolně. Uvede-li v závěti pokyn, jak má být jeho pozůstalost rozdělena, je nutné respektovat jeho vůli a dědicové ani soud ji nejsou oprávněni měnit. Omezen je jen právy tzv. nepominutelných dědiců, čili svých potomků, na povinný díl, který jim ze zákona náleží, pokud je zůstavitel ze zákonných důvodů nevydědí.

Když neexistuje dědická smlouva nebo závěť, postupuje se podle zákonné dědické posloupnosti k pozůstalosti nebo k její části. Občanský zákoník stanoví šest dědických tříd, které přicházejí postupně v úvahu. Podle první dědické třídy dědí zůstavitelův manžel a děti (není-li jich, pak jejich potomci). Pokud nejsou žádní dědicové z první dědické třídy, nastupují dědicové z druhé dědické třídy a tak dále. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi "praprarodiče" nebo sestřenice a bratranci. Nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadne dědictví státu jako tzv. odúmrť

Jak se oceňuje nemovitý majetek

Odhad ceny nemovitostí spadajících do dědictví nechávají vypracovat dědici (nikoliv notář). Od roku 2014 již není nutné nechat si vypracovat odhad ceny nemovitosti soudním znalcem; jeho vypracování může zajistit realitní kancelář či kvalifikovaný realitní makléř.

Odhad tržní ceny stojí cca 3 000,- Kč a můžeme vám ho vypracovat my, máme k tomu potřebné oprávnění. Pokud nám svěříte nemovitost do prodeje, vyhotovíme vám posudek nemovitosti ZDARMA obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení veškerých podkladů.

Ukončení dědického řízení

Na závěr, když jsou zjištění dědicové, majetek a to, zda některý z dědiců uplatil nějaké ze svých dědických práv, svolá notář všechny dědice k jednání. Zde se konstatuje majetek náležející do dědictví a každý z dědiců se může vyjádřit, zda souhlasí s tím, co je řečeno či nikoliv. Pokud všichni dědicové dohodnou, tak je následně jejich dědictví potvrzeno.

Nabytí dědictví, musí potvrdit soud. Dědické řízení končí, jakmile usnesení o nabytí dědictví nabude právní moci.

Kolik stojí dědické řízení?

Za vyřízení dědictví náleží notáři odměna určená vyhláškou, tzv. notářský tarif. Výše odměny vychází z hodnoty převáděného majetku. Částku hradí dědicové podle poměru toho, co z dědictví nabyli. Je-li hodnota převáděného majetku téměř nulová, platí dědicové poplatek minimálně 1 000,- korun. Momentálně maximální odměna notáře činí 38 300,- korun + DPH.

Dědická daň (2022)

Daně se neplatí žádné. Dědická daň byla zrušena, nabyté dědictví je u fyzických osob osvobozeno i od daně z příjmu.